#hreflang Maestro

PRIVĀTUMA POLITIKA.

Jūs dodat savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, kad iepērkaties mūsu internetveikalā "kalnadarzi.lv"

Informējam par mūsu  privātuma politiku, kuras mēķis ir sniegt jums ( tālāk tekstā- klients) informāciju par jūsu psrsonas datu apstrādes nolūku un tiesisko pamatojumu, aizsardzību un uzglabāšanas ilgumu.

  Privātuma politika attiecas uz fiziskām personām -mūsu klientiem.

Zs Kalna Dārzi ievēro klientu personas datu aizsardzību , kā arī viņu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem -

Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa  Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ( Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.


Privātuma politika ir attiecinăma uz datu apstrādi jebkurā formā un vidē, kurā klients sniedz personas datus :internet eikalā, e-pastā, papīra formātā, klātienē mutvārdos vai telefoniski un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.


Zs Kalna Dārzi apstrādā personas datus, lai piegādātu klienta izvēlētās preces ( klienta identificēšanai, preču piegādei-distances līguma saistību izpildei,iebildumu izskatīšanai un apstrādei, norēķinu administrēšanai).

Kādus datus mēs ievācam un apstrādājam ,lai izpildītu jūsu pasūtījumu:

Personas dati: vārds, uzvārds,tālruņa numurs, e-pasta adrese- saziņai ar jums un sūtījuma piegādei;

Tiesiskais pamats-distances līguma izpilde.Šie personas dati un to apstrāde nepieciešama, lai piegādātu jums jūsu pasūtītās preces, vajadzības gadījumā ar jums sazinātos, kā arī nosūtītu  informāciju  par pasūtījuma apstrādes gaitu. Šos personas datus zs Kalna Dārzi apstrādā arī, lai izpildītu ārējos normatīvajos aktos  noteiktos pienākumus.

Mūsu personas datu ievākšanas avots ir mūsu klienti, saņemot jūsu maksājumu mūsu internetveikalā, mēs saņemam datus no bankas, ar kuras starpniecību esat veikuši samaksu.

Jūsu personas datus apstrādā tikai zs Kalna Dārzi vadītāja, lai izpildītu mūsu saistības pret jums , kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

ZS Kalna Dārzi nenodod jūsu personas datus trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams, lai izpildītu distances līgumu(preču piegādei vai bankai norēķinu ietvaros). Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kuri saskaņā ar likumu, ievēro personas datu aizsardzības regulu.

ZS Kalna Dārzi var nodot personas datus tiesībsargājošām, valsts un pašvaldību iestādēm pēc pieprasījuma, kā arī, lai aizstāvētu savas juridiskās prasības, ja tādas radušās.

Mēs aizsargājam jūsu datus, sadarbojoties ar uzticamiem uzņēmumiem, kuri ievēro personas datu aizsardzību un nodrošina mūsdienām atbilstošus datu drošības pasākumus, kā arī rūpējoties par to,lai personas dati papīra formātā tiktu uzglabāti drošā vietā.

ZS Kalna Dārzi glabā un apstrādā personas datus līdz abpusējā ditances līguma izpildes beigām., vai arī- līdz klients atsauc savu piekrišanu par personas datu apstrādi, kā arī līdz grāmatvedības likumā noteiktiem termiņiem.

Pēc šeit uzskaitītaniem termiņiem dati tiek dzēsti.

Klients ir tiesīgs saņemt informāciju par viņa personas datu apstrādi.

Klients var īstenot savas tiesības rakstveidā mūsu faktiskajā adresē "Liepkalni"Drabešu pagasts Amatas novads, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pēc klienta pieteikuma saņemšanas to izvērtēsim un  izpildīsim,saskaņā ar normatīvajiem aktiem.un sazināsimies ar jums.

Ja no klienta puses rodas pretenzijas un tās neizdodas abpusēji atrizināt, klients ir tiesīgs vērsties Datu valsts inspekcijā.

Mūsu interneta vietnē kalnadarzi.lv atrodas saites uz trešo personu interneta vietnēm. Tām ir savi personas datu lietošanas unaizsardzības noteikumi.

ZS Kalna Dārzi neuzņemas atbildību par trešo personu interneta vietņu personas datu aizsardzību.

ZS Kalna Dārzi ir tiesības mainīt privātuma politiku, lūdzu sekojiet līdzi izmaiņām šajā vietnē.